Vedtekter

 VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK

Revidert 02.08.2014

 

§ 1      FORMÅL

    1. Verdigrunnlag

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Endret ved lov 19 des 2008 nr. 119 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 828).

 

    1. Innhold

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

Endret ved lov 18 juni 2010 nr. 26 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 827).

 


§2       OPPTAK

2.1 Samordnet opptak

Alle kommunale og private barnehager samarbeider om barnehageopptaket gjennom felles samordnet opptaksprosess (jfr. Lov om barnehager §12)

 

2.2 Opptaksperiode

Opptaksperioden er fra 01.08 det år søknaden innvilges til 31.07 det år barnet fyller 6 år. Tildeling av plass skjer ved hovedopptak til nytt barnehageår. Dersom det blir ledige plasser gjennom året skjer tildeling etter hvert.

 

2.3 Opptakskriterier er:

a)         Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal   foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt        funksjonsevne.

            Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og  4-4          annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.(jfr. Lov om        barnehager §13)

 

b)         Det tas opp barn slik at barnegruppa får en hensiktsmessig alders- og     kjønnssammensetning så sant det er mulig.

 

c)         Søsken til barn som har plass i Årengen prioriteres så langt dette er i samsvar med pkt. a.

 

d)         Plasser kan deles.

 

§3       OPPSIGELSE

3.1 Oppsigelsesfrist

Oppsigelsesfristen er 2 måneder gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelsen må meldes skriftlig til barnehagens styrer. Dersom oppsigelser leveres etter 1.februar, må det betales for avtalt plass ut barnehageåret, til og med juni måned. Samme oppsigelsesfrist gjelder ved reduksjon av oppholdstid.

 

 


§4       BETALING FOR OPPHOLD

4.1 Rutiner for betaling av oppholdsavgift.

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, §1, (jfr. Lov om barnehager § 15), setter en maksimalgrense for foreldrebetalingen. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Forskriftens §3 om moderasjonsordninger gir regler for søskenmoderasjon. Kommunestyret kan fastsette satser som er gunstigere for brukerne. Foreldrebetaling skjer uoppfordret innen forfall den 1. i måneden. Faktura sendes ut en gang pr måned i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

 

Kostpenger kommer i tillegg til prisen på oppholdsavgiften, og er spesifisert på fakturaen.

 

4.2 Manglende betaling

Manglende foreldrebetaling purres to ganger. Første gang to uker etter forfall ilagt gebyr. Andre gang etter to nye uker tillagt ytterligere gebyr med inkassovarsel. Ved uteblivelse av foreldrebetaling etter inkassovarsel er sendt betraktes dette som oppsigelse av barnehageplass og paragraf 3.1 blir fulgt.

Foresatte mister retten til å benytte barnehageplassen inntil en evt. foreldrebetaling foreligger.

 

4.3 Reduksjon eller fritak for foreldrebetaling

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, §3, pålegger alle kommuner å ha ordninger som kan tilby barnefamilier med lavest betalingsevne en reduksjon i eller fritak for foreldrebetaling.

Det kan etter søknad gis en reduksjon i eller fritak for foreldrebetaling for barn i kommunale og private barnehager. Søknader vurderes etter kriterier tilsvarende Lov om sosiale tjenester §§ 5.1 og .5.2.

 

4.4 Ved sykdom hos barnet

Fravær under 1 måned gir ikke rett til redusert betaling. Det kan innvilges redusert betaling etter søknad for fravær utover 1 måned. Dokumentasjon fra lege må følge søknaden.

 

 


§5       LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

Årengen barnehage følger Ringsaker Kommunes normer for netto-oppholdsareal:

Barn over 3 år:            minst 4 kvm. Pr. barn

Barn under 3 år:         minst 5,3 kvm. Pr. barn.

Normen er identisk med veiledende norm i Lov om barnehager, og den gjøres gjeldende ved heldagsopphold.

Vedtak i henhold til delegert myndighet fra 06.12.2010: Med hjemmel i Lov om barnehager §§6 og 10 ble Årengen barnehage AS godkjent med leke- og oppholdsareal på 162,36 kvm for barn i alderen 0-5 år, Antall barn tilpasses etter alder. Godkjenningen gjelder fra 03.01.2011.

 

 

§6       ÅPNINGSTIDER

6.1 Daglig åpningstid

Den daglige åpningstiden i Årengen barnehage er 06.45 – 17.00.

 

6.2 Barnehageåret

Barnehageåret varer fra og med 01.08 og til og med 31.7. Barnehagen er åpen alle hverdager, lørdager er stengt. Julaften, nyttårsaften og onsdag før påske er barnehagen stengt. Foreldrene skal gi bindende påmelding på forhånd om de ønsker å bruke barnehagetilbudet i jule- og påskeuka. Bemanningsplan for barnehagen blir fastsatt etter dette.

 

6.3 Ferie

Alle barn skal ha minst 4 uker ferie i løpet av året. Årengen barnehage fastsetter 2 uker sammenhengende ferie, som de kommunale barnehagene har. Dette er uke 28 og 29, f.o.m år 2013. Planleggingsdagene (5 stykker) kan regnes som en ferieuke.

 

6.4 Planleggingsdager

Det er avsatt 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Disse dagene er barnehagen stengt, og foreldrene skal gis informasjon om dager tidligst mulig.

 

 


§7       BARNS OG FORELDRES MEDVIRKNING

7.1 Barns medvirkning

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. De skal få mulighet for aktiv deltagelse i planlegging og vurdering, og deres synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet.

 

7.2 Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.   

 

7.3 Samarbeidsutvalg

Det skal være et samarbeidsutvalg for barnehagene i hver resultatenhet. Samarbeidsutvalget representerer hele barnehageenheten og skal ha følgende sammensetning:

1 representant fra småbarnsgruppa, 1 representant fra storbarnsgruppa, 1 representant fra de ansatte på hver gruppe og 1 representant fra eierne av barnehagen. Styrer skal være sekretær for samarbeidsutvalget. For øvrig vises det til §4 i Lov om barnehager med merknader, vedrørende samarbeidsutvalgets oppgaver og rettigheter.

 

 

§8       KLAGEADGANG

Avgjørelse på søknad om barnehageplass og søknad om fritak for eller reduksjon i foreldrebetaling er enkeltvedtak etter Forvaltningsloven. Enkeltvedtak kan etter fvl.§28 påklages til kommunens klagenemnd. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til parten (søker).

 

 

§9       FORSIKRING

Årengen barnehage har tegnet ulykkesforsikring for barna i barnehagetiden og på vei til og fra barnehagen.

 


§10     INTERNKONTROLLSYSTEM

Barnehagen følger lovpålagte regler for internkontroll.

Formålet med internkontroll er å fremme

  • Arbeidsmiljø og sikkerhet

  • Vern mot helse- og miljøskader

  • Vern av ytre miljø mot forurensning

 

 

§11     TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT

11.1 Taushetsplikt

Enhver som utfører arbeid eller tjeneste for et forvaltningsorgan plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om (jfr. Forvaltningsloven §13). Dette innebærer bl.a. at alle ansatte og valgte representanter i barnehagens samarbeidsutvalg er etter dette pålagt taushetsplikt.

 

11.2 Opplysningsplikt

Barnehagepersonalet – ved styrer – har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernstjenesten (§§21 og 22 Lov om barnehager)

 

 

§12     ENDRING AV VEDTEKTER

Vedtektene og eventuelle vedtektsendringer av prinsipiell karakter skal behandles og godkjennes av barnehagens styre.